Bệnh học thủy sản – TS Bùi Quang Tề

Bệnh học thủy sản là một cuốn sách hay và rất cần thiết cho tất cả những người làm việc và nghiên cứu trong ngành thủy sản.

Bệnh học thủy sản - TS Bùi Quang Tề,

Bệnh học thủy sản – TS Bùi Quang Tề, Toàn Tập


Bệnh học thủy sản – TS Bùi Quang Tề, Phần 1

Bệnh học thủy sản – TS Bùi Quang Tề, Phần 2

Bệnh học thủy sản – TS Bùi Quang Tề, Phần 3

Bệnh học thủy sản – TS Bùi Quang Tề, Phần 4

Theo VICATO

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrDigg thisShare on RedditFlattr the authorEmail this to someone

Ý kiến của bạn